Informacja od Administratora danych osobowych

Działając jako administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (nvicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800.
Dotyczy również zgody marketingowej.

 

Inspektor ochrony danych

Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl
Dotyczy również zgody marketingowej.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a RODO.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz promocyjnych lub/i przesyłania informacji handlowych produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną (dalej: zgoda marketingowa) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1a RODO.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
W przypadku zgody marketingowej: Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu, realizacji zgłoszenia oraz dokonania wstępnej kwalifikacji do programu dawstwa komórek jajowych (LUB w celu kontaktu, realizacji zapytania lub zarejestrowania wizyty)

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.
W przypadku zgody marketingowej: Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.
Dotyczy również zgody marketingowej.

 

Przechowywanie danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

  • ma Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i bycia zapomnianym. Żądania prosimy zgłaszać bezpośrednio w Klinice lub mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl
    Dotyczy również zgody marketingowej.
  • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
    Dotyczy również zgody marketingowej.
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.