Informacja dotycząca przetrwarzania danych osobowych pacjenta

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta.
   1. Administrator danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), ul. Trzy Lipy 3, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.
   2. Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz promocyjnych lub/i przesyłania informacji handlowych produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną (dalej: zgoda marketingowa) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1a RODO.
   4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. W przypadku zgody marketingowej: Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej lub/i informacji marketingowych produktów i usług drogą elektroniczną lub telefoniczną.
   5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający. W przypadku zgody marketingowej: Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.
   6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.
   7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. W przypadku zgody marketingowej: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych.
   8. Administrator informuje, że:
   • ma Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać bezpośrednio w Klinice lub mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl
   • dane: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznym lub psychicznym zdrowia, w tym dane genetyczne są częścią dokumentacji medycznej i nie mogą być przez Administratora usunięte. Nie dotyczy to zgody marketingowej.
   • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie całkowicie dobrowolne, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu leczenia. Niepodanie przez Panią/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu może utrudnić przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących organizacji procesu leczenia np. informacji o odwołaniu wizyty lekarskiej. W przypadku zgody marketingowej: podanie przez Panią/ Pana danych jest całkowicie dobrowolne.
   10. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celach marketingowych, będzie to polegało na łączeniu danych otrzymanych od Pani/Pana z informacjami dotyczącymi Pani/Pana cech, zachowań, preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (profilowanie).
   11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu, a także zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.